Tag Archives: Microsoft Office

TIN TẶC TẤN CÔNG WINDOWS BẰNG TẬP TIN POWERPOINT

Tin tặc hiện đang tìm cách khai thác một lỗ hổng bảo mật xuất hiện trong bộ công cụ văn phòng Microsoft Office nhằm sử dụng tập tin PowerPoint để tấn công người dùng máy tính Windows và chiếm quyền kiểm soát hệ thống. Microsoft cho biết một số vụ tấn công có mục đích, […]